Onze visie

Op school moet een veilig klimaat heersen, een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling. School moet een uitdagende leeromgeving zijn, waar kinderen geprikkeld worden stappen te maken op alle gebieden. Niet alleen de cognitieve vakken zijn belangrijk, maar ook de sociale vaardigheden en de creatieve vaardigheden.

Door met de leerlingen leerdoelen te bespreken en te evalueren, worden ze zich meer en meer bewust van wat er geleerd moet worden en wat hun eigen rol daarin kan zijn. Ons onderwijsaanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Dat doen we door binnen het jaarklassensysteem in de groep te differentiëren.

  • Wij zijn een school waar ieder individu telt, zowel kind, ouder als leerkracht.
  • Wij zijn een school waar leren een plezier is en waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich gewaardeerd voelen.
  • Wij zijn een school waar samen leren, werken en leven centraal staat, waar aandacht voor elkaar is en aandacht is voor de talenten van ieder kind.

Een veilige school

Wij brengen de kinderen normen en waarden bij die gebaseerd zijn op respect en onderling vertrouwen. In de school heerst een goede sfeer die orde, rust en discipline uitstraalt. Vriendelijke, spontane en correcte omgangsvormen tussen kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang. Wij maken heldere afspraken met kinderen over wat wel en wat niet mag en leggen hen uit waarom dat zo is. Om de op onze school geldende normen en waarden over te brengen op de kinderen, hebben we drie schoolregels geformuleerd:

  1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  2. Als het rustig is in het gebouw, is het leuk voor mij en jou.
  3. Wees zuinig op het materiaal, dat geldt voor ons allemaal.

De leerlingen formuleren aan het begin van het schooljaar per groep hun eigen afspraken die zij aan deze drie regels koppelen. De afspraken worden regelmatig besproken en zo nodig aangepast. De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de afspraken.De schoolregels vormen de basis, de leerlingen vullen aan met eigen klassenregels. Na de zomer-, herfst- en kerstvakantie wordt extra aandacht besteed aan het groepsgevoel, de regels en de afspraken.

Leerlingvolgsysteem voor sociale vaardigheden

Afgezien van het feit dat onze leerlingen gevolgd worden op het gebied van de cognitieve vakken, hebben wij ook een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele vaardigheden. Door observatielijsten in te (laten) vullen, krijgen we een beeld van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.