Tussendoortje

Rond 10.00 uur hebben we een kleine pauze. Dan kan er wat gedronken en gegeten worden: een pakje of beker drinken en het liefst een stuk fruit, rauwkost of een boterham. Er mogen geen koolzuurhoudende dranken worden meegenomen.

Trakteren

Feest! Uw kind is jarig en gaat trakteren op school. Dit mag zowel in de klas als aan de leerkrachten van de betreffende bouw. Kaarten voor een kinderfeestje o.i.d. mogen niet in de groep uitgedeeld worden om kinderen die nauwelijks uitgenodigd worden niet keer op keer teleur te stellen.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons vinden wij op de basisschool niet noodzakelijk.  Belangrijk te weten: de school is  niet  verantwoordelijk  voor het eventueel zoekraken en het kapotgaan van mobiele telefoons.

Met de fiets naar school

Er is maar plek voor een beperkt aantal fietsen. Kinderen die aan de buitenrand van Zevenhuizen wonen of buiten de bebouwde kom mogen met de fiets naar school. De fietsen moeten in of tussen de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst worden. Er mag niet gefietst worden op de voetpaden naar school en op de Lente.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is meldt u dit telefonisch, via Parro, persoonlijk of per email (info@reigerbos.nl) voor 8.30 uur.

Als een kind uit de groepen 3 tot en met 8 zonder melding niet op school is, nemen wij contact met u op. Bij kleuters gaan wij er van uit dat zij worden gebracht door hun ouders en zullen wij bij absentie niet direct nabellen.

Vertrouwenspersoon

’t Reigerbos wil een veilige school zijn voor iedereen. Kinderen moeten op school worden beschermd tegen pesten, seksuele intimidatie oftewel machtsmisbruik en iedere andere vorm van ongewenst gedrag. Wanneer uw kind hiermee te maken krijgt, leidt een gesprek met de leerkracht of de directie vrijwel altijd tot een goede oplossing. Mocht dat niet zo zijn dan is op iedere openbare school voor primair onderwijs is een contactpersoon werkzaam. Deze is aan te spreken voor alle aangelegenheden waarbij sprake is van machtsmisbruik.

Op ’t Reigerbos is Karin Enthoven de contactpersoon. Zij kan informatie geven over de te volgen procedure bij klachten. De contactpersoon zal altijd vertrouwelijk omgaan met de verkregen informatie van ouders en kinderen.

De vertrouwenspersoon is benoemd door het bevoegd gezag en is onafhankelijk. Indien de klacht voor verdere behandeling in aanmerking komt, onderzoekt een onafhankelijke klachtencommissie de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat het met het advies doet en laat dat alle partijen weten.

Gym

De kleutergym worden in het speellokaal gegeven. Kleuters gymmen in onderbroek en hemd. Gymschoentjes worden aanbevolen in verband met het voorkomen van voetwratten. 

De groepen 3 t/m 8 gaan naar de gymzaal. De kinderen gymmen in sportkleding en/of turnkleding en stevige sportschoenen. Geen turnschoenen in verband met de veiligheid.

Gymportfolio

Het gymportfolio bestaat uit 16 verschillende leerlijnen. Elk onderdeel heeft eigen succescriteria en komt meerdere keren aan bod tijdens de gymlessen. Aan de hand van deze succescriteria kunnen leerlingen tijdens de gymles inzicht krijgen op welk niveau zij bewegen en wat ze kunnen oefenen om een hoger niveau te kunnen bereiken. De behaalde niveaus zijn dus geen cijfers, maar geven inzicht in de ontwikkeling van een kind in de gymzaal. De leerlijnen lopen van groep 3 t/m groep 8. Elke leerlijn begint bij niveau 1 en eindigt bij niveau 6. 

Door te werken met niveaus in tegenstelling tot cijfers worden leerlingen die nog niet op het gemiddelde leeftijdsniveau van een onderdeel zitten niet gedemotiveerd door het krijgen van een laag cijfer. In plaats daarvan kan een leerling nu ook zelf inzien op welk niveau hij/zij beweegt en intrinsiek gemotiveerd blijven werken aan het behalen van een volgend niveau.

Het overzicht in het gymportfolio biedt de kans te herkennen waar een leerling moeite mee heeft en welke stappen de weg omhoog betekenen. Uiteraard worden ook talenten van de kinderen zichtbaar en wordt hiermee duidelijk waar een leerling in het vervolg uitdaging nodig heeft om niet stil te staan in de ontwikkeling.

Gymportfolio