Tussendoortje

Rond 10.00 uur hebben we een kleine pauze. Dan kan er wat gedronken en gegeten worden: een pakje of beker drinken en het liefst een stuk fruit, rauwkost of een boterham. Bij binnenkomst wordt dit uit de tas gehaald en in de klas gezet. Voor de lunch kan er gebruik worden gemaakt van een koelkast. Er mogen geen koolzuurhoudende dranken worden meegenomen.

Trakteren

Feest! Uw kind is jarig en gaat trakteren op school. Wij willen u met klem vragen de traktaties zo gezond mogelijk te houden. Kaarten voor een kinderfeestje o.i.d. mogen niet in de groep uitgedeeld worden om kinderen die nauwelijks uitgenodigd worden niet keer op keer teleur te stellen.

Gymlessen

De kleutergym worden in het speellokaal gegeven. Kleuters gymmen in onderbroek en hemd. Gymschoentjes worden aanbevolen in verband met het voorkomen van voetwratten. 

De groepen 3 t/m 8 gaan naar de gymzaal. De kinderen gymmen in sportkleding en/of turnkleding en stevige sportschoenen. Geen turnschoenen in verband met de veiligheid.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons vinden wij op de basisschool niet noodzakelijk.  Belangrijk te weten: de school is  niet  verantwoordelijk  voor het eventueel zoekraken en het kapotgaan van mobiele telefoons.

Met de fiets naar school

Er is maar plek voor een beperkt aantal fietsen. Kinderen die aan de buitenrand van Zevenhuizen wonen of buiten de bebouwde kom mogen met de fiets naar school. De fietsen moeten in of tussen de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst worden. Er mag niet gefietst worden op de voetpaden naar school en op de Lente.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is meldt u dit telefonisch, via Parro, persoonlijk of per email (info@reigerbos.nl) voor 8.30 uur.

Als een kind uit de groepen 3 tot en met 8 zonder melding niet op school is, nemen wij contact met u op. Bij kleuters gaan wij er van uit dat zij worden gebracht door hun ouders en zullen wij bij absentie niet direct nabellen.

Grensoverschrijdend gedrag

Wanneer een leerling respectloos is of agressief gedrag laat zien, kunnen wij ons protocol grensoverschrijdend gedrag in werking zetten en kan de school ertoe overgaan een leerling te schorsen of definitief van school te verwijderen. Dit gebeurt alleen in overleg met het bestuur en de leerplichtambtenaar, nadat hierover met de ouders/verzorgers is gesproken. Het protocol grensoverschrijdend gedrag vindt u hier. Ook verzorgers die respectloos en/of agressief leerlingen of leerkrachten benaderen kunnen door de directie de toegang tot de school ontzegd worden.

Vertrouwenspersoon

‘t Reigerbos wil een veilige school zijn voor iedereen. Kinderen moeten op school worden beschermd tegen pesten, seksuele intimidatie oftewel machtsmisbruik en iedere andere vorm van ongewenst gedrag. Wanneer uw kind hiermee te maken krijgt, leidt een gesprek met de leerkracht of de directie vrijwel altijd tot een goede oplossing. Mocht dat niet zo zijn dan is op iedere openbare school voor primair onderwijs is een contactpersoon werkzaam. Deze is aan te spreken voor alle aangelegenheden waarbij sprake is van machtsmisbruik.

Op ’t Reigerbos is Karin Enthoven de contactpersoon. Zij kan informatie geven over de te volgen procedure bij klachten. De contactpersoon zal altijd vertrouwelijk omgaan met de verkregen informatie van ouders en kinderen.

De vertrouwenspersoon is benoemd door het bevoegd gezag en is onafhankelijk. Indien de klacht voor verdere behandeling in aanmerking komt, onderzoekt een onafhankelijke klachtencommissie de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat het met het advies doet en laat dat alle partijen weten.